Skip to content
The NDSS is administered by Diabetes Australia

Tagalog

Welcome sa impormasyon sa iyong diyabetis

Ang impormasyon ay makukuha sa pag-download o sa pag-print.

Maaari mong tawagan ang Tulong sa Telepono ng Pambansang Sistema ng mga Serbisyo sa Diyabetis (NDSS Helpline) sa 1800 637 700 upang humiling na mapadalhan ng isang kopya. Maaari ka ring tumawag upang makausap ang isang propesyonal sa kalusugan tungkol sa iyong diyabetis.

Hilingin sa iyong doktor o tagapagturo ng diyabetis na irehistro ka Pambansang Sistema ng mga Serbisyo sa Diyabetis (NDSS). Matutulungan ka nitong pamahalaan ang iyong diyabetis.

Kailangan mo ba ng interpreter upang kausapin ang Tulong sa Telepono ng Pambansang Sistema ng mga Serbisyo sa Diyabetis (NDSS Helpline)?

Maaari mong tawagan ang Serbisyo sa Pasulat na Pagsasaling-wika at Pasalitang Pagsasaling-wika (TIS) sa 131 450. Sabihin ang iyong wika. Hintaying mong maiugnay ka sa isang interpreter, at pagkatapos ay hilingin ang 1800 637 700

Welcome to your diabetes information.

Information is available to download or to print.

You can call the NDSS Helpline on 1800 637 700 to ask for a copy to be sent to you. You can also call to speak to a health professional about your diabetes.

Ask your doctor or diabetes educator to register you on the NDSS. This can help you manage your diabetes.

Do you need an interpreter to talk to the NDSS Helpline?

You can call the Translating and Interpreting Service (TIS) on 131 450. State your language. Wait to be connected to an interpreter, then ask for 1800 637 700.