Skip to content
The NDSS is administered by Diabetes Australia

Macedonian – Македонски

Добредојдовте до информации за вашиот дијабетес (шеќерна болест)

Информациите можете да ги преземете од Интернет или да ги отпечатите.

Можете да телефонирате во Информативната служба на Националната програма за услуги во врска со дијабетес (NDSS Helpline) на 1800 637 700 за да побарате да ви испратат примерок.  Исто така, можете да телефонирате и да побарате да зборувате со здравствено стручно лице за вашиот дијабетес.

Замолете го вашиот доктор или лицето за подучување за дијабетес да ве регистрираат во Националната програма за услуги во врска со дијабетес (NDSS). Тоа може да ви помогне да го контролирате вашиот дијабетес.

Дали ви е потребен преведувач за да зборувате со Информативната служба на Националната програма за услуги во врска со дијабетес (NDSS Helpline)?

Можете да телефонирате на  Служба за писмено и усмено преведување (TIS) на 131 450. Кажете кој јазик го зборувате.  Причекајте да ве поврзат со преведувач и потоа побарајте да ве поврзат на 1800 637 700

Welcome to your diabetes information.

Information is available to download or to print.

You can call the NDSS Helpline on 1800 637 700 to ask for a copy to be sent to you. You can also call to speak to a health professional about your diabetes.

Ask your doctor or diabetes educator to register you on the NDSS. This can help you manage your diabetes.

Do you need an interpreter to talk to the NDSS Helpline?

You can call the Translating and Interpreting Service (TIS) on 131 450. State your language. Wait to be connected to an interpreter, then ask for 1800 637 700.