Skip to content

Vietnamese – Việt

Hoan nghênh quý vị đến với thông tin về bệnh tiểu đường.

Quý vị có thể tải thông tin này về máy hoặc in ra.

Quý vị có thể gọi điện thoại cho Đường dây Trợ giúp của Chương trình Dịch vụ Tiểu đường Toàn quốc (NDSS Helpline) qua số 1800 637 700 để yêu cầu họ gửi thông tin này cho quý vị. Quý vị cũng có thể gọi điện thoại để nói chuyện với chuyên gia y tế về bệnh tiểu đường.

Hãy hỏi bác sĩ hoặc nhân viên giáo dục bệnh tiểu đường để họ đăng ký quý vị với Chương trình Dịch vụ Tiểu đường Toàn quốc (NDSS). Điều này có thể giúp quý vị đối phó với bệnh tiểu đường của mình.

Quý vị có cần thông dịch viên khi nói chuyện với Đường dây Trợ giúp của Chương trình Dịch vụ Tiểu đường Toàn quốc (NDSS Helpline) không?

Quý vị có thể gọi điện thoại cho Dịch vụ Thông Phiên dịch (TIS) qua số 131 450. Nói cho họ biết quý vị nói ngôn ngữ nào. Đợi máy để được kết nối với thông dịch viên, sau đó yêu cầu họ gọi số 1800 637 700.

Welcome to your diabetes information.

Information is available to download or to print.

You can call the NDSS Helpline on 1800 637 700 to ask for a copy to be sent to you. You can also call to speak to a health professional about your diabetes.

Ask your doctor or diabetes educator to register you on the NDSS. This can help you manage your diabetes.

Do you need an interpreter to talk to the NDSS Helpline?

You can call the Translating and Interpreting Service (TIS) on 131 450. State your language. Wait to be connected to an interpreter, then ask for 1800 637 700.

Diabetes Australia acknowledges Aboriginal and Torres Strait Islander peoples as the Traditional Owners and Custodians of this Country. We recognise their connection to land, waters, winds and culture. We pay the upmost respect to them, their cultures and to their Elders, past and present. We are committed to improving health outcomes for all Aboriginal and Torres Strait Islander people affected by diabetes and those at risk.

Learn about the artwork