Skip to content

Vietnamese – Việt

Khám phá thông tin về bệnh tiểu đường bằng ngôn ngữ của quý vị.

Tải xuống các tài liệu về quản lý bệnh tiểu đường, thực phẩm và dinh dưỡng, hoạt động thể chất và nhiều tài liệu khác nữa.

NDSS cung cấp cho quý vị và người thân nhiều dịch vụ, chương trình, tài liệu hỗ trợ miễn phí và các sản phẩm được trợ cấp thông qua NDSS để giúp quý vị sống khỏe mạnh với bệnh tiểu đường.

Hãy yêu cầu bác sĩ hoặc nhà giáo dục bệnh tiểu đường đăng ký quý vị trên NDSS. Việc này có thể giúp quý vị quản lý bệnh tiểu đường.

Để tìm sự kiện bằng ngôn ngữ của quý vị, hãy truy cập cổng thông tin sự kiện tại đây

Quý vị có thể gọi Đường dây Trợ giúp NDSS theo số 1800 637 700 để biết thêm thông tin. Quý vị có cần thông dịch viên không? Quý vị có thể gọi Dịch vụ Thông và Phiên dịch (TIS) qua số 131 450. Cho biết ngôn ngữ của quý vị. Chờ kết nối với thông dịch viên rồi yêu cầu gọi số 1800 637 700.

Explore diabetes information in your language.  

Download resources on diabetes management, food and nutrition, physical activity and more.  

The NDSS provides you and your family members with a range of free support services, programs, resources, and subsidised products through the NDSS to help you live well with diabetes.  

Ask your doctor or diabetes educator to register you on the NDSS. This can help you manage your diabetes. 

To find an event in your language visit the events portal here.  

You can call the NDSS Helpline on 1800 637 700 for more information. Do you need an interpreter? You can call the Translating and Interpreting Service (TIS) on 131 450. State your language. Wait to be connected to an interpreter, then ask for 1800 637 700. 

Type 1 diabetes – Tiểu đường loại 1

Type 2 diabetes – Tiểu đường loại 2

cover

Gestational diabetes – Tiểu đường thai kỳ

cover

Tiểu đường thai kỳ: chăm sóc bản thân và em bé của quý vị

cover

Sức khỏe của quý vị sau khi mắc tiểu đường thai kỳ

Management and care – Kiểm soát và chăm sóc

Các biến chứng liên quan đến bệnh tiểu đường

Đối phó với chứng hạ đường huyết

Bệnh tiểu đường và lái xe: tài liệu hướng dẫn ngắn gọn

Kế hoạch bệnh tiểu đường của tôi khi có thiên tai và tình huống khẩn cấp

Emotional health – Sức khỏe về mặt cảm xúc

Food and nutrition – Thực phẩm và dinh dưỡng

Ý tưởng cho bữa ăn lành mạnh

Đo carbohydrate: hướng dẫn nhanh bằng tiếng Việt

Gợi ý để nấu các món ăn Việt lành mạnh hơn: hướng dẫn nhanh

Physical activity – Hoạt động về thể chất

Diabetes Australia acknowledges Aboriginal and Torres Strait Islander peoples as the Traditional Owners and Custodians of this Country. We recognise their connection to land, waters, winds and culture. We pay the upmost respect to them, their cultures and to their Elders, past and present. We are committed to improving health outcomes for all Aboriginal and Torres Strait Islander people affected by diabetes and those at risk.

Learn about the artwork